Μενού Κλείσιμο

Ποιοι είμαστε

    Μέσω του δικτυακού τόπου easysafe.gr οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για την ασφάλισής τους σε εταιρία της επιλογής τους, είτε εκ των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων, είτε εκ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων των μεσιτικών ασφαλιστικών εταιρειών που συνεργάζεται.

   Εκπροσωπείται από την επιχείρηση Mergon-Ways2move (Μογγολιάς Γεώργιος), με την ιδιότητα του Ασφαλιστικού Πράκτορα, όπου νομίμως έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό Ειδικού Μητρώου 5530. Έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής και η διεύθυνση των γραφείων της είναι στην Μάρκου Μπότσαρη 6-8.
Δεν έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση με ποσοστό που υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου αυτής. Δεν έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση ή μητρική επιχείρηση συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης που υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της επιχείρησής μου.

    Ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη καταγγελία στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΔΕΙΑ), κατά ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση 4583/2018 καθώς και των διατάξεων του Π.Δ. 190/2006 ή αντιβαίνουν στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στην δημόσια τάξη, ιδίως δε για πράξεις και παραλείψεις, που κατά την αιτιολογημένη κρίση της ΔΕΙΑ προς την οποία υποβάλλεται η καταγγελία μπορούν να καταλογισθούν στον καταγγελλόμενο διαμεσολαβητή. Αν τα εμπλεκόμενα μέρη αποδέχονται, η ανωτέρω υπηρεσία μπορεί να παραπέμψει τη διαφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή, χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα των εμπλεκομένων μερών να προβαίνουν σε εξώδικη επίλυση της διαφοράς, ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.

    Παρέχει ασφαλιστικές συμβουλές, μέσω επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διαθέτουν οι ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες διατηρεί σύμβαση συνεργασίας. Η πιστοποίηση γνώσεων που κατέχει του επιτρέπει τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Οι ασφαλιστικές της συμβουλές, οι προτάσεις και οι προσφορές που σας προτείνει (Νόμος 4583/2018) για την σύναψη ασφάλισης, βασίζονται στις πληροφορίες που δίδετε, μέσω του Εντύπου «Καταγραφή Αναγκών Πελάτη» (άρθ. 5, παρ. 4 Πράξης 31/30-9-2013 της ΤτΕ), τα δε προσωπικά σας δεδομένα (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016), έχοντας την πλήρη εξουσιοδότηση από εσάς, θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς ή/και τις ασφαλιστικές εταιρείες ή και ασφαλιστικό πρακτορείο με το οποίο συνεργάζομαι, με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μου, όπως η παροχή των ασφαλιστικών συμβουλών που απαιτούνται για την κάλυψη των ασφαλιστικών σας αναγκών και τη σύναψη/ διαχείριση της ασφαλιστικής σας σύμβασης (άρθ. 11, παρ. 3 Π.Δ.190/2006), μέχρι διαφορετικής έγγραφης εντολής σας.

    Η χρήση του easysafe.gr συνεπάγεται με ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η Easysafe παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης οι οποίες συνίστανται στην παρουσίαση των λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης που ενσωματώνονται στα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ Π.Δ.190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ